На базі факультету функціонує дві докторські спеціалізовані вчені ради:

1) СВР Д 26.062.01

Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.

Голова ради:
Гнатюк Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор

Заступники голови ради:

Савченко Аліна Станіславівна – доктор технічних наук, професор

Вчений секретар:
Охріменко Тетяна Олександрівна – кандидат технічних наук, старший дослідник t.okhrimenko@npp.nau.edu.ua

Посилання на сторінку ради в університетському репозитарії https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38901

2) СВР Д 26.062.07 

Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Голова ради:

Жуков Ігор Анатолійович – доктор технічних наук, професор

Заступник голови ради:

Печурін Микола Капітонович – доктор технічних наук, професор

Вчений секретар:

Кудренко Станіслава Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент, stanislava.kudrenko@npp.nau.edu.ua 

Посилання на сторінку ради в університетському репозитарії https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38904 

Інформація про Спеціалізовані вчені ради розміщена на сайті аспірантури і докторантури НАУ 

Нормативні документи

  1. Наказ МОН № 1359 від 13.12.2021 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#n169
  2. Постанова КМУ № 1197 від 17 листопада 2021 р. «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text
  3. Постанова КМУ № 44 від 12 січня 2022 р. «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
  4. Наказ МОН №1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33
  5. ПЕРЕЛІК документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук