Нормативні документи

  1.  Наказ МОН № 1359 від 13.12.2021 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#n169
  2. Постанова КМУ № 1197 від 17 листопада 2021 р. «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text
  3. Постанова КМУ № 44 від 12 січня 2022 р. «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
  4. Наказ МОН №1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33

Перелік документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук